Fenix Solutions Oy, markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Fenix Solutions Oy
Y-tunnus: 2273220-2
Lemminkäisenkatu 59
02600 TURKU

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
info@fenixsolutions.fi
02 8800 180

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Fenix Solutions Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Rekisterissä käsitellään Fenix Solutions Oy:n (Fenix) asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä Fenixiin yhteyttä ottaneiden yritysten edustajien henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterissä käsiteltäviä tietoja käytetään asiakassuhteen ja potentiaalisten asiakassuhteiden nurturointiin, asiakas- ja tiedotusviestintään sekä fenixsolutions.fi ja oppokone.fi –nettisivujen käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää viestintä- ja markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteina on asiakkuuksiemme osalta sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve (Art 6 kohta 1 b) ja markkinointiviestinnän osalta oikeutettu etu (Art 6 kohta 1 f) ja/tai suostumus (Art 6 kohta 1 a).

5. Rekisterin tietosisältö
Fenix kerää rekisteriin nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita tehtävään ja asiakkuuteen / potentiaaliseen asiakkuuteen liittyviä tietoja. Evästeiden ja nettiseurannan avulla vierailijoista kerätään tietoja, joita hyödynetään viestinnän ja parhaiten palvelevan sisällön suunnittelussa.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / asema ja tehtävään liittyviä tietoja
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala, yritystiedot
• Lisäksi mahdolliset muut tiedot, joita on kysytty suoraan rekisteröitävältä / rekisteröidyltä.
• Asiakkuuden hoitamiseen, huolenpitoon ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. ostohistoria, tilaukset, tikettitiedot, palautteet ja muu ostoihin, viestintään ja asiakaspalveluun liittyvä viestintä ja informaatio.
• Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot tai julkisesti saatavilla olevat profilointitiedot.
• Sähköposti- ja verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Fenixin eri verkkosivustoilla ja -palveluissa
• Markkinointiin, viestintään, myynninedistämiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailut, asiakastyytyväisyystutkimukset, tapahtumat , webinaarit)
• Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet
Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Fenixin kanssa.
Fenix kerää tietoja tietoja tiedusteluihin ja kyselyihin liittyen sekä tarjousprosessien ja sopimusten teon yhteydessä. Rekisteröidyn tiedot on voitu saada myös työnantajayritykseltä tai muulta rekisteröidyn tehtävään liittyvältä taholta, joka on pyytänyt Fenixiä ottamaan yhteyttä rekisteröityyn.
Fenixin nettisivuilla on käytössä evästeet sekä web-seuranta. ClickDimensions -seuranta kerää erilaisia teknisiä tietoja vierailusta, mm. ip-osoittetietoja. Tämä on mahdollista poistaa käytöstä ja evästeen avulla selain muistaa valinnan seuraavan puolen vuoden ajan. Lisäksi sivuilla käytetään Google Analytics –seurantaa IP-osoitteiden anonymisoinnilla.
Tehtävään / asemaan liittyviä henkilötietoja saatetaan hankkia myös kertaluoteiseen ja toimenkuvaan liittyvään markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekisterestä ja julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansillle osapuolille markkinointitarkoituksiin. Asiakkuuteen liittyvissä asioissa toimenkuvaan liittyviä nimi- ja yhteystietoja voidaan joutua luovuttamaan asiakassuhteen hoitamiseksi (mm. ohjelmistolisenssit).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tarvittaessa Fenix saattaa käyttää rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Fenix huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Mikäli Fenix siirtää rekisteröidyn henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tehdään ainoastaan lainmukaisella perusteella:
• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
• Fenix on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet rekisteröidyn henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Fenix tai
• rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle, tai
• rekisteröidyn henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Fenix kunnioittaa rekisteröityjen henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on suojatussa tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin, ja sinne pääsy on ainoastaan Fenixin valtuuttamilla henkilöillä. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana käyttämäänsä asiakastietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisesti. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja saatetaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidemmin.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä Fenixin lähettämissä markkiointiviestintäsähköposteissa on linkki, josta voit halutessasi estää aihealueen suorapostitukset.
Rekisteröidylla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojen käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat Fenixin käsittelemät henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä
• peruuttaa annettu suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu
• saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut mainitut henkilötiedot Fenixille, kyseisiä henkilötietoja on käsitelty sopimuksen tai rekisteröidyn antamien suostumusten perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
• vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Fenixillä on oikeus pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentaa pyytäjän henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka sijaitsee, jos rekisteröity katsoo, että Fenix ei ole käsitellyt rekisteröidyn henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn on lähetettävä rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:
Fenix Solutions Oy
Tietosuojalain mukainen pyyntö
Lemminkäisenkatu 59, 02600 TURKU
info@fenixsolutions.fi

Fenix Solutions Oy vastaa mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä, pyyntöihin, ellei vastaamisaikaa ole eristyisistä syistä syytä pidentää.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Fenix Solutions oy pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluitaan ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

This post is also available in: en